Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkowników, a także operatorem strony dostępnej pod adresem https://harro.pl jest firma:

Harro.pl

os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań
NIP: 9721301423, REGON: 383573532
e-mail: kontakt@harro.pl

zwana dalej – Administratorem, Usługodawcą.

W związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony HarroBOX.pl, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia im poszczególnych usług oraz informacje o ich aktywności na stronie. Użytkowanie strony, podawanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie przez osoby poniżej 16 roku życia, wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

1. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych oraz dane przetwarzane w ramach poszczególnych celów

Cele Dane osobowe Podstawa prawna
realizacja złożonego zamówienia
imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu (podawane obowiązkowo)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (numer telefonu jest niezbędny np. do zrealizowania dostawy produktów za pomocą firmy kurierskiej)
nazwa firmy numer identyfikacji podatkowej (podawane dowolnie)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
rozpatrywanie reklamacji
imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer zamówienia, adres zamieszkania/siedziby (jeżeli następuje zwrot pieniędzy), numer rachunku bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, IP, adres strony internetowej i podstrony
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich
analiza i statystyka
adres IP data i czas odwiedzin strony internetowe, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, przybliżona lokalizacja
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników, poprawy funkcjonalności Sklepu
administrowania stroną internetową
adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników, poprawy funkcjonalności Sklepu
badania satysfakcji z oferowanych usług
adres e-mail
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na poznaniu opinii klientów na temat świadczonych usług
identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz
imię i nazwisko lub/i nazwa firmy, adres e-mail
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi
wysyłanie informacji marketingowych
adres e-mail
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
archiwalny i dowodowy
imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail
art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora (np. gdy zażąda tych informacji organ państwowy)
wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
imię i nazwisko, nazwa firma, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania z obowiązków wynikających z prawa

2. Zgoda i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

2.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zrealizować usługę lub umowę, np.:

 1. aby skontaktować się z nami, zadać pytanie, konieczne jest podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska lub/i nazwy firmy,
 2. aby złożyć zamówienie z opcją dostarczenia pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu do doręczeń oraz numeru telefonu.

3. Odbiorcy danych osobowych

3.1. Możliwymi odbiorcami danych osobowych są:

 1. firmy kurierskie, Poczta Polska – w przypadku Klienta, który wybrał wysyłkę, jako sposób dostawy,
 2. biuro rachunkowe, z którego usług korzysta Administrator,
 3. organy państwowe, którym dane osobowe należy udostępnić zgodnie z przepisami prawa (np. sądy, prokuratura).
 4. banki – jeżeli Administrator dokonuje zwrotu środków na rzecz Użytkownika.

3.2. Administrator korzysta również z usług podmiotów mających siedziby poza Unią Europejską (np. Facebook). Dane osobowe mogą być zatem przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

4.1. Okres przechowywania danych jest uzależniony o rodzaju usługi i celu przetwarzania. Najczęściej dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 1. zakończenia wykonywania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 2. 3 lat lub 10 lat – dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu od okresu przedawnienia roszczeń),
 3. 5 lat – w odniesieniu do danych związanych z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego,
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody,
 5. do czasu zgłoszenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony, gdy taka konieczność wynika z ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Uprawnienia Użytkownika

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych.

5.2. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w każdym momencie.
5.3. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, chyba, że:

 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.4. Uprawnienia wskazane w pkt 5.1. Polityki prywatności Użytkownik może realizować:

 1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@harro.pl,
 2. pisemnie na adres firmy: Harro.pl, os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań.

5.5. Jeżeli Użytkownik będzie uważał, że dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Administrator nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci, które nie mają ukończone 16 roku życia.
6.2. Rodzice lub opiekunowie dzieci, które nie mają ukończonego 16 roku życia, mogą poprosić o dostęp, poprawić, sprostować, pobrać, zablokować, usunąć , sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dzieci, mogą skontaktować się z Administratorem:

 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@harro.pl,
 2. pisemnie na adres firmy: Harro.pl, os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań.

6.3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Polityką prywatności obowiązują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.